2008, ഓഗസ്റ്റ് 15, വെള്ളിയാഴ്‌ച

സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലെ കായൽ യാത്ര

ഇന്നു ഭാരതം അതിന്റെ 62-ആം സ്വാതന്ത്ര്യദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൽ വൈപ്പിനിൽ നിന്നും കൊച്ചിക്കായലിലൂടെ എറണാകുളത്തേയ്ക്കു നടത്തിയ ഒരു യാത്രയിൽ എടുത്ത ചിലചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ചേർക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകത മിക്കവാറും എല്ലാ കപ്പലുകളും, മറ്റു യാനങ്ങളും പലതരം പതാകകൾകൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. റിപബ്ലിക് ദിനത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിലും മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ സാധിക്കുക.

യാത്ര ആരംഭിച്ച വൈപ്പിൻ ബസ്‌സ്‌റ്റേഷനു സമീപം ഉള്ള കനൊസ്സ യു പി സ്കൂൾ ദേശീയപതാകയുടെ പ്രൗഢിയിൽ.
ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രാക്കപ്പലായ എം വി മിനിക്കോയ്. ദേശീയപതാകയോടൊപ്പം പല പതാകകളും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച നിലയിൽ.
കൊച്ചിൻ പോർട്ട് ട്രസ്റ്റിന്റെ എം വി ബാലി എന്ന ടഗ്ഗ്. ഇതിലും ഒട്ടനവധി പതാകകൾ കാണാം.
“പ്രതിഭ ഇന്ദ്രായണി” എന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ ഷിപ്.
വൈപ്പിനിലേക്ക് എറണാകുളത്തുനിന്നും പുറപ്പെടുന്ന യാത്രാബോട്ട്. പുതിയ ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ വ്യു പോയിന്റിൽ നിന്നും എടുത്ത ചിത്രം.
എറണാകുളം ഹൈക്കോടതി ജെട്ടിക്കു സമീപത്തുന്നിന്നും ഒരു ദൃശ്യം. ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണസമിതിയുടെ കീഴിലുള്ള ചില ആഢംബര യാനങ്ങൾ.
“വിജയീ വിശ്വ തിരംഗാ പ്യാരാ
ഝംടാ ഊംചാ രഹെ ഹമാരാ”